ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

การเรียนดี มีวินัย อนามัยสมบูรณ์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนชั้นนำวิชาการ เก่งภาษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี สุขภาพดี รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน เป็นบุคคลอาเซียน

พันธกิจ

1. จัดกระบวนการ การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นเลิศด้านวิชาการ ชำนาญภาษา
2. ส่งเสริมบุคลากรและผู้เรียนมีความสามารถทางเทคโนโลยี
3. ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ กล้าแสดงออก
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพ สุขภาพจิตที่ดี และรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. ส่งเสริมโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้
7. สนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและสถานศึกษา

เอกลักษณ์ มีน้ำใจ รักสะอาด มารยาทงาม

1. อัตลักษณ์ระดับปฐมวัย ยิ้ม ไหว้
2. อัตลักษณ์ระดับประถมศึกษา ยิ้ม ไหว้ แต่งกายสะอาด

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับดีขึ้นไป
2. ผู้เรียนมีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง สามารถนำการทำกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว ได้ระดับดีขึ้นไป
3. ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุขกายได้สิ่งแวดล้อมที่ดี
4. ครูและผู้บริหารเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรู้ความสามารถในการสอนและการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดระดับดีขึ้นไป
5. ปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ
6. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน
สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขระดับดีขึ้นไป
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) โดยเน้นกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วม ของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน
และทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

/
/
/