ข้อมูลโรงเรียนสวัสดิ์บวร

(1.1)

โรงเรียนสวัสดิ์บวร ตั้งอยุ่เลขที่ 444/10 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโทรศัพท์ 074-426-063 โทรสาร 074-426-063

(1.2)

ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 ชั้นอนุบาล 3 พ.ศ. 2545 ขยายชันเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 1 คือประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 พ.ศ. 2547 ขออนุญาตขยายชั้นเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 2 คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

(1.3)

เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 และระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

(1.4)

เนื้อที่ 2 ไร่ 32 ตารางวา

(1.5)

เขตพื้นที่บริการ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ อำเภอรัตภูมิ

(1.6)

ประวัติโรงเรียน (สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 444/10 หมู่ที่ 4 นิพัทธิ์สงเคราะห์ 1 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 ระดับอนุบาล 1 – 3 บนเนื้อที่ 2 ไร่ 32 ตารางวาปัจจุบันจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาโดยเปิดสอนก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 พ.ศ. 2539 และในปีการศึกษา 2545 ได้รับอนุญาตขยายชั้นเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 1 คือประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ต่อมาในปีการศึกษา 2547 ได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 2 คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

(ปัจจุบัน)

โรงเรียนสวัสดิ์บวรเปิดสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บริหารโรงเรียนเป็นนิติบุคคลโดยมี นางวราภรณ์ หนูสังข์ ผู้รับใบอนุญาต นางสาวกานดา อินทรบวร ผู้จัดการ นางยงยุทธ์ คชศิริ ผู้อำนวยการ นายนิธัช อ่อนรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นผู้ดูแลและให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านตลอดจนพิจารณา อนุมัติเห็นชอบเรื่องต่างๆ ของโรงเรียน